Office办公助手 - 分享高质量的原创Office亚博下载亚博88、Word亚博下载亚博88、Excel亚博下载亚博88、PPT亚博下载亚博88。office亚博下载亚博88 | 移动版 | 最新亚博下载亚博88 | 热门亚博下载亚博88 | 推荐亚博下载亚博88 | 热门资源
Office办公助手

?请关注本页面获取最新Office2019激活密钥、Office2016激活密钥Office2013激活密钥Office2010密钥,本页不定时整理并实时更新!

最后更新于 ? ?[PID检测]:密钥验证于 2019年09月21日22时05分,次数为0的适用于电话激活,有次数的在线联网激活。

先讲解下Office2016、Office2013、Office2010零售版与批量授权版之间的区别及激活方法

Office 2010、Office2013及Office2016的版本有零售版和批量授权版之分,“零售版”和“批量授权版”同属一个内核功能完全相同,但激活方式完全不同。

Office2016、Office2013、Office2010 VOL Edition(批量授权版):“VOL”即“批量组织授权许可”。微软对于“VOL”大客户版提供了两种激活方式,即:“KMS”和“MAK”。KMS激活主要是靠各种小工具,这个本站已经介绍了不少。最完美的激活是MAK密钥激活,这个才是真正永久激活,且不会失效,但MAK密钥不是任何时候都有的。

Office2016、Office2013、Office2010 RTL Edition(零售版):Office2016/Office2013/Office2010零售版的激活,目前Office 2010的零售版的KEY基本上全部被封,所以Office 2010的基本上没人折腾零售版的KEY了,Office2013和Office2016的零售版的KEY目前完全需要碰运气。

相关推荐

1、

2、如何查看Office2013、Office2016的激活状态?

3、Office2016、Office2013电话激活亚博下载亚博88

4、Office2016 - office2016官方下载 免费完整版|office2016激活工具|office2016密钥

5、Office2013 - office2013亚博下载亚博88_office2013下载_office2013激活_office2013密钥

Office 2019 ProPlus:

[Key]:6GPN6-BPQ6Y-KRTGY-QK7HP-6JHQD [剩余次数:0]

[Key]:76BNF-PKB27-XTYVM-84KMT-H8TT3 [剩余次数:0]

Office 2019 VisioPro:

Office 2019 ProjectPro:

Office 2019 Standard VL:

[Key]:RN3QQ-YMR4X-8R4WJ-X73MR-WFJKY [剩余次数:0]

[Key]:PN36Q-M2JG4-JQ3HM-K2DCW-GVMDM [剩余次数:0]

[Key]:QKTQH-RNC3V-6PWT6-77GHR-VMKHB [剩余次数:0]

[Key]:G3VJ6-RNTWH-HJJVQ-TW36D-DV8KY [剩余次数:0]

[Key]:BT2TN-JPVKY-TB8K8-DRJRR-DJ4XY [剩余次数:0]

[Key]:MMNKX-K97XY-KHPJ8-D64DK-9HMDM [剩余次数:0]

[Key]:MCNWR-X9Y6T-4GHPX-P7966-J2RXY [剩余次数:0]

Office 2019 零售版系列 激活密钥:

Office 2019 Pro Plus Retail:

[Key]:RRP7N-YWW6Q-8984X-2R2HK-C7MCT

[Key]:JRN6V-DQ3GC-DFMPR-BW7GY-G3C6G

Office 2019 Visio Pro Retail:

[Key]:NQJ38-WPPBD-2BQKP-YH8M2-PG279

[Key]:QCC9H-2NFG2-9WT34-7RGPP-2DPBX

[Key]:CKN2M-FYBKY-J2H79-PGRYG-239H9

[Key]:3DMNG-XR2WF-G67RC-MW886-C92BX

[Key]:9K8V4-6N8MV-X4HFF-46C2P-CKD4K

[Key]:RBK83-MNW82-J6Q62-BDJH8-HMKH9

Office 2019 Project Pro Retail:

[Key]:4NY3P-6VH8B-HFP7P-QQ8H4-K4VM9

[Key]:2GM8H-4BNR9-BJF29-W4CBD-XHMB9

[Key]:KB7DN-PY2D7-VPGGW-WKTQF-7H8JK

[Key]:J2GWH-NP4TJ-VGCTJ-R8K8X-HCGRX

[Key]:WJNGC-2R2T7-GQMHB-BBPW3-TCRWK

必须知道的事情:如果需要在线联网或电话激活必须要卸载KMS,具体方法请参考:

1、Office2016 KMS激活方法

2、Office2016 KMS卸载方法

如果不想使用KMS,那就可以尝试一下:

Office 2016 Pro Plus:

[Key]:HYT3G-3NBQF-26M3H-9K223-8K83Y [剩余次数:0]

[Key]:B3RFN-PHJ6P-2R8V6-MPB2T-2377M [剩余次数:0]

[Key]:HX76N-VXCCB-WFFXK-DGXWJ-JFHBB [剩余次数:0]

[Key]:MN72Q-4RRGT-Y3FF3-YFHRP-XTPQY [剩余次数:0]

[Key]:QN963-QRQBR-WWQR3-KH7FG-TJGDY [剩余次数:0]

Office 2016 Visio Pro:

[Key]:TNT7H-TC67H-YM4BC-BPRYK-XKX2B [剩余次数:0]

Office 2016 Project Pro:

[Key]:3CNDM-GR8JK-KB6PQ-WYDXH-B7V67 [剩余次数:0]

Office 2016 Standard:

Office 2016 Visio STD:

Office 2016 Project STD:

Office 2016 SkypeforBusinessVL:

Office 2016 PublisherVL:

Office 2016 PowerPointVL:

Office 2016 OutlookVL:

Office 2016 AccessVL:

Office 2016 Pro Plus Retail:

[Key]:Y7YNT-KP7R7-YBXPF-9QM23-4GDVC

[Key]:WPNHR-W8G4C-XXQY4-8X6RD-JTY3P

[Key]:DVNPW-9TTRD-8TGB6-PR9PX-7XM3P

Office 2016 Visio Pro Retail:

[Key]:9N3H7-DK3D6-F9D4W-6D2P7-KHJ4V

[Key]:T3GJX-NJHHF-W2D3Y-64CP8-29XY7

[Key]:QK8J7-BNBCH-B2KW4-V8W7B-3GPRV

[Key]:H6873-NHXVG-FY263-KWMBX-BKMWH

Office 2016 Project Pro Retail:

[Key]:DCNJW-8H7D8-6J3TR-X6MJV-3J3KQ

[Key]:7N43X-VDQ2P-7DTWT-9YB9Q-GF4G3

[Key]:M782N-K689J-W7B6Q-9WHQB-92FG3

[Key]:KGNP7-3QBMK-TK9QD-QB9RP-76DKQ

Office 2016 Pro Retail:

Office 2016 Project Std Retail:

Office 2016 Home Business Retail:

Office 2016 Home Student Retail:

Office 2016 Word Retail:

Office 2016 Excel Retail:

Office 2016 Access Retail:

Office 2016 Outlook Retail:

Office 2016 Power Point Retail:

Office 2016 Publisher Retail:

Office 2016 O365 Home PremR Retail:

Office 2013 Pro Plus Vol 版MAK激活密钥:

[Key]:JMBXM-N7F86-KTMQV-8YT7G-CGWQH [剩余次数:0]

[Key]:NFYDP-MH6DM-7HT3J-Q28TY-CWC9V [剩余次数:0]

[Key]:2NDBX-WJG9C-KCQK2-3V9HG-CGWQH [剩余次数:0]

[Key]:3TCN4-KW323-MFDP6-WHVDF-7H367 [剩余次数:0]

[Key]:WHJNF-84BQC-4T4MB-2CRHG-CGWQH [剩余次数:0]

Office 2013 Visio Pro Vol 版MAK激活密钥:

[Key]:KP4N4-F7BMJ-CCMQ4-7T32M-JK6Y4 [剩余次数:0]

Office 2013 Project Pro Vol 版MAK激活密钥:

Office 2013 Standard Vol 版MAK激活密钥:

Office 2013 Visio Standard Vol 版MAK激活密钥:

Office 2013 Project StdVol 版MAK激活密钥:

Office 2013 Access Vol 版MAK激活密钥:

Office 2013 Excel Vol 版MAK激活密钥:

Office 2013 InfoPath Vol 版MAK激活密钥:

Lync 2013 MAK激活密钥:

Office 2013 One Note MAK激活密钥:

Office 2013 Outlook MAK激活密钥:

Office 2013 Power Point Vol 版MAK激活密钥:

Office 2013 Publisher Vol 版MAK激活密钥:

Office 2013 Word Vol 版MAK激活密钥:

Office 2013 Pro Plus Retail:

[Key]:X3M6G-7NHH7-VJBKW-GY67C-4RD63

Office 2010 ProPlusVL:

[Key]:J6KP9-G46CK-CGMDH-FGX7F-3WRKX [剩余次数:2000+]

[Key]:D7R4V-376R4-R7VVR-RGHC9-DBHMT [剩余次数:0]

[Key]:MWD33-MY8HQ-93H7J-6KK4P-4FTY4 [剩余次数:0]

[Key]:GJF33-YQFF4-TQFX8-994Y3-TYGTF [剩余次数:0]

[Key]:MG3G3-3PTKP-23XMT-449H6-PGWRR [剩余次数:0]

[Key]:MGC83-393VF-YC897-RJC3G-XYPFM [剩余次数:0]

Office 2010 StandardVL:

[Key]:9CW99-CXCBG-KVYXD-M2D96-VDTPQ [剩余次数:4000+]

[Key]:P633D-TYQB7-4CYH6-28VYX-82QFB [剩余次数:20+]

[Key]:RCWT7-48TKT-7K6YV-3P2KT-4HTC2 [剩余次数:0]

Office 2010 VisioPrem:

Office 2010 VisioPro:

Office 2010 ProjectProVL:

Office 2010 VisioStdVL:

Office 2010 ProjectStdVL:

Office 2010 Access:

Office 2010 Excel:

Office 2010 Groove:

Office 2010 InfoPath:

Office 2010 OneNote:

Office 2010 Outlook:

[Key]:9F6QX-KRY76-3DGGC-BJVX7-K9Q7K [剩余次数:40+]

Office 2010 PowerPoint:

Office 2010 Publisher:

Office 2010 Word:

Office办公助手 | 关于我们 | 网站地图 | 版权声明 | 联系我们 | |
CopyRight ? 2010-2020 Office办公助手(www.officezhushou.com) All Rights Reserved.